• Algemene voorwaarden TvdW Administratieve Begeleiding B.V.
  • Algemene voorwaarden TvdW Administratieve Begeleiding B.V.
  • Algemene voorwaarden TvdW Administratieve Begeleiding B.V.

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van TvdW.

Wil je deze downloaden als document? Klik dan hier.

 

Artikel 1: Definities

1:     Diensten: alle door TvdW Administratieve Begeleiding B.V. (hierna: TvdW) aan Opdrachtgever geleverde diensten, waaronder administratieve e/o fiscale begeleiding, loonadministratie en andere vormen van begeleiding of advisering en ondersteuning, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht.

2:     Gebruiker: TvdW, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18074398.

3:     Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie TvdW een overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

4:     Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen TvdW en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

1:     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2:     Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten waarbij Gebruiker ten behoeve van de uitvoering daarvan derden betrekt.

3:     De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4:     Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden, om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht nemen.

5:     Situaties die niet in deze voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze voorwaarden.

6:     In het geval deze voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

7:     Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8:     Afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij deze afwijking is overeengekomen en niet voor latere overeenkomsten.

9:     Deze voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgwerkzaamheden voortvloeiend uit de onderliggende Overeenkomst.

 

Artikel 3: Aanbod

1:     Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2:     Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3:     De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief Btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- e/o administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4:     Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is Gebruiker daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

 

Artikel 4: Duur, uitvoering en wijziging

1:     De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2:     Is voor de uitvoering van bepaalde een termijn overeengekomen of opgegeven, is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

3:     Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Gebruiker verbindt zich jegens Opdrachtgever tot het verrichten van inspanningsverplichtingen en nimmer tot resultaatverbintenissen.

4:     Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 407, lid 2 en 409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5:     Gebruiker is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en in delen te factureren.

6:     Gebruiker is gerechtigd de prijzen aan te passen gedurende de looptijd van de overeenkomst. Dit recht omvat ook, en is niet beperkt tot, het middels een index verhogen van eerder overeengekomen uurtarieven, vaste prijzen of prijsafspraken. De administratie van Gebruiker is leidend bij het vaststellen van de hoogte van de tarieven of factuur.

7:     Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en op eerste verzoek aan Gebruiker worden verstrekt. Hieronder dient mede te worden begrepen de documenten die Gebruiker zegt nodig te hebben in het kader van de vaststelling van de identiteit van Opdrachtgever, de Wwft controle en controle van een registratie in het UBO-register.

8:     Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Gebruiker ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten e/o de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

9:     Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen, of aan te vullen, zullen partijen daartoe overgaan. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst te beëindigen.

10:  Gebruiker en opdrachtgever treden in overleg over het wijzigen van een overeenkomst indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die meebrengen dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet mag worden verwacht, bijvoorbeeld ten gevolge van een pandemie dan wel als gevolg van een oorlogssituatie en/of de gevolgen daarvan, of zoals bij onvoldoende capaciteit om de Overeenkomst uit te voeren.

11:  Indien Gebruiker met Opdrachtgever een vast honorarium overeenkomt, is Gebruiker te alle tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kosten of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

In de linkerkolom vind je Artikel 1 tot en met Artikel 4.

In de rechterkolom vind je Artikel 5 tot en met Artikel 10.

 

Artikel 5: Einde

1:     Indien Gebruiker tot ontbinding overgaat, is hij jegens Opdrachtgever niet gehouden tot schadevergoeding. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

2:     In geval val liquidatie, (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij de Overeenkomst met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van schadevergoeding. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6: Overmacht

1:     Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens wegen de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2:     Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3:     Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van voermacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware e sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7: Betaling

1:     Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Gebruiker factureert maandelijks, maar is gerechtigd bij afronding van een (deel) opdracht te factureren. Gebruiker is gerechtigd bij aanvang van de Overeenkomst een voorschot in rekening te brengen.

2:     Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is Opdrachtgever van rechtswege - zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist - in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, behoudens aanspraak op hogere wettelijke rentes.

3:     Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur dan wel andere omstandigheden schorten de betalingsverplichting niet op.

4:     De door Opdrachtgever aan Gebruiker verschuldigde buitengerechtelijke kosten worden bereken op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten (BIC).

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1:     Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste e/o onvolledige gegevens.

2:     De aansprakelijkheid van Gebruikers is beperkte tot het bedrag dat volgens zijn aansprakelijkheidsverzekeraar voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder de betreffende polis. Indien, om welke reden dan ook, niet tot uitkering wordt overgegaan, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de Opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van €15.000,-.

3: Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor hooguit directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,  gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4:     Gebruiker is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden.

5:     Voorwaarde voor aansprakelijkheid is dat Opdrachtgever Gebruiker terstond na ontdekking hiervan schriftelijk in kennis stelt. Gebruiker heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de verrichte werkzaamheden.

6:     De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 9: Vrijwaring

1:     Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, is Gebruiker gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1:     Op rechtsbetrekkingen tussen Gebruiker en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2:     De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft en onverminderd het recht van Gebruiker geschillen aan de (anderszins) bevoegde rechter voor te leggen.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord
×