• E-book
 • E-book
 • E-book
jaarrekening voorbereiden
Delen is het nieuwe vermenigvuldigen
#ikwilondernemen

Vanaf dit jaar is ons E-book Voorbereiden jaarrekening beschikbaar als een aparte pagina op www.twanvandewiel.nl


Het E-book Voorbereiden jaarrekening 2021-2022 is ingericht om als ondernemer ook zelf een aantal zaken voor te kunnen bereiden. Hierdoor ontvangt het administratiekantoor of de accountant een voorbereid dossier waardoor er in een aantal zaken mogelijk minder tijd (en dus minder kosten voor de ondernemer) gaan zitten. Dit E-book geeft handvaten om de benodigde documenten snel, compleet en zonder miscommunicatie op te stellen.

Ook is het mogelijk om aan de hand van de voorgestelde stappen zelf een aanzet te maken voor de fiscale winstaangifte.

Het E-book is ook bedoeld om tijdig in te spelen op fiscale zaken voordat het jaar voorbij is. Door op tijd hierop in te spelen kan er binnen de gestelde mogelijkheden wellicht belasting bespaard worden. Ook worden regelmatig actuele aandachtspunten benoemd, zoals de wijziging van het tarief van de vennootschapsbelasting.

Wij zijn van mening dat elke ondernemer door dit E-book een beter beeld krijgt van de achterliggende stukken van een jaarrekening, en daardoor een beter inzicht in het eigen bedrijf.

We wensen u veel leesplezier en wij hopen dat de informatie nuttig en bruikbaar voor u is. Daarnaast staan wij altijd open voor opmerkingen, tips, wensen en aanvullingen. Stuur daarvoor een email naar info@twanvandewiel.nl.


1 INVESTERINGEN

Investeringen zijn bedragen die betaald worden voor duurzame middelen zoals een computer, meubilair maar ook bijvoorbeeld de kosten van een website.

Drempel

Investeringen moeten altijd hoger zijn dan € 450 exclusief btw, anders zijn het kosten (automatiseringskosten of kosten kleine aanschaffingen). Wel is het mogelijk om bijvoorbeeld een printer en een computer samen als één bedrag te nemen als dit bij elkaar wel meer dan € 450 exclusief btw is. Onderhoud, revisie of licentiekosten voor software vallen niet onder investeringen.

Voorwaarden investeringsaftrek

Wellicht heeft uw bedrijf dit jaar al geïnvesteerd of moet u dit jaar nog gaan investeren. Let op; om in aanmerking te komen voor de investeringsaftrek dient het totaalbedrag van de investeringen in één jaar minimaal € 2.401 excl. btw te zijn. Ook dienen de afzonderlijke investeringen altijd hoger te zijn dan € 450 excl. btw.

Zo kan het voorkomen dat u dit jaar in totaal voor € 2.000 investeert en volgend jaar ook voor € 2.000. U mist hierdoor 2 jaar aan investeringsaftrek. De investeringsaftrek bedraagt op dit moment 28% van de aanschafwaarde (tot een totaalbedrag van € 58.239). De gemiste aftrek zou dan € 560 per jaar zijn. Bij een belastingpercentage van 37.35% (tot belastbaar inkomen van €68.508) zou dit € 209 aan belasting schelen per jaar (uitgaande van een eenmanszaak of VOF). Het kan dus erg interessant zijn om vervroegd te investeren, zodat er wel gebruik kan worden gemaakt van de investeringsaftrek.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2021

Bron: Belastingdienst 2021

Dossiervorming

Het administratiekantoor of de accountant heeft een kopie nodig van alle investeringen. Maak daarom een kopie van deze investeringen zodat ook hun dossier compleet is. Nog beter: maak een scan hiervan zodat u een digitaal dossier op kunt bouwen. Schoon ook uw activalijst op, neem met uw accountant of administratiekantoor door wat er nog daadwerkelijk aan activa aanwezig is, zodat de lijst juist en actueel blijft.

Subsidiemogelijkheden

Investeert u in bijvoorbeeld een elektrische auto of zonnepanelen? Dan hebt u mogelijk recht op de volgende subsidiemogelijkheden:

MIA

De milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt een bedrag van 13,5 tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Daarnaast is het minimale investeringsbedrag €2.500,- per bedrijfsmiddel.

Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van milieu-investeringsaftrek en energie-investeringsaftrek is niet mogelijk.

EIA

De energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2021 is dit bedrag 45,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten. Net als bij de MIA geldt dat het minimale investeringsbedrag €2.500 per bedrijfsmiddel is.

VAMIL

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel. Het is dus niet een direct belastingvoordeel.

Let op dat u de investeringen binnen 3 maanden na de investering meldt bij RVO.nl, dit kan niet meer achteraf. Verder moet u voor toepassing van de EIA en de MIA/VAMIL investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen. Tenslotte geldt er voor de milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek een minimaal investeringsbedrag van € 2.500 per bedrijfsmiddel.

Gevolgen desinvesteringen

Bij desinvesteringen moet u mogelijk investeringsaftrek terugbetalen, de terugbetaling is altijd over de laagste waarde (aanschaf- en desinvesteringsprijs). U bent verplicht een deel van de aftrek terug te betalen als u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 1. U verkoopt of schenkt de bedrijfsmiddelen binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed.
 2. De waarde van die bedrijfsmiddelen is gezamenlijk hoger dan € 2.400.

Wat ook gezien wordt als desinvestering

De Belastingdienst ziet het ook als vervreemding, als het bedrijfsmiddel:

 1. Bestemd is voor verhuur;
 2. Overgebracht wordt naar uw privévermogen;
 3. Niet binnen 12 maanden na de investering in gebruik genomen wordt en binnen die periode ook nog niet 25% van de aankoopprijs is betaald;
 4. Niet binnen 3 jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed in gebruik genomen is.

2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN

Het saldo van het laatste bankafschrift/kas/financieel jaaroverzicht van bankrekeningen, effectenrekeningen etc. moet overeenkomen met het saldo van het grootboek. Controleer dit aan de hand van de kolommenbalans tot en met de laatste periode van het betreffende boekjaar (2021).

Jaaroverzichten

Maak een kopie of scan van dit laatste afschrift/kas-blad voor de accountant of het administratiekantoor. Let op; tegenwoordig staan de jaaroverzichten vaak online bij uw bank. Maakt u gebruik van digitale afschriften? U moet deze afschriften te allen tijde digitaal kunnen laten zien. Extra aandachtspunt is dat digitale bankafschriften in de meeste gevallen slechts beperkte tijd beschikbaar zijn. Bij de Rabobank worden digitale rekeningafschriften bijvoorbeeld 15 maanden online bewaard. Bij de ABN-AMRO kunt u via internetbankieren de bij- en afschrijvingen van uw betaalrekening bekijken tot 18 maanden terug. Rekeningafschriften kunt u bij deze banken downloaden van 8 tot 10 jaar terug. Bij overige banken gelden weer andere termijnen. Sla ze voor de zekerheid daarom tijdig en goed op. In de meeste gevallen kunt u de afschriften nog wel achteraf opvragen, maar daaraan zijn extra kosten verbonden. Dit geldt ook voor het downloaden van de mutaties.

Beleggingen waarderen tegen aankoopwaarde

Heeft uw bedrijf ook beleggingen? Aandelen e.d. kunnen gewaardeerd worden tegen aankoopwaarde (kostprijs) of de lagere beurswaarde. Indien de waarde van deze beleggingen flink is gestegen hoeft alleen de aankoopwaarde in de balans verwerkt te worden. Is de waarde van de beleggingen gedaald? Dan mag dit verlies in het boekjaar genomen worden. Let erop dat betaalde dividendbelasting verrekend kan worden met de te betalen belasting. Bewaar daarom goed het jaaroverzicht van uw beleggingen waarop dit vermeld staat en overhandig dit aan uw administratie- of accountantskantoor.


3 KRUISPOSTEN

Het saldo van het grootboek kruisposten moet verklaard worden. Staat er een saldo op dit grootboek dan kan het zijn dat er aan het eind van het jaar een bedrag van de spaarrekening is gegaan dat nog niet op de lopende rekening is gestort. Zit er een verschil in voorgaande periodes dan heeft dit mogelijk te maken met kasopnames of privé opnames die gedaan zijn.

Specificatie

Maak voor het administratiekantoor een specificatie van het saldo, dat wil zeggen:

 1. Datum
 2. Afschriftnummer
 3. Bedrag

4 VRAAGPOSTEN

Zorg dat de vraagposten zover mogelijk opgelost zijn, zodat er niet veel onnodige tijd hierin gaat zitten bij het administratiekantoor. Vraagposten oplossen kost hen meestal veel tijd.

Opgeloste vraagposten

Heeft u een vraagpost opgelost? Zet de debet- en creditboeking dan op een aparte grootboekrekening ‘opgeloste vraagposten’ en controleer of deze rekening dan op 0 blijft lopen. Indien er veel boekingen op het grootboek ‘vraagposten’ staan, dan wordt het voor het administratiekantoor/ de accountant moeilijker om de achterliggende boekingen en informatie te achterhalen. Dit resulteert in veel uitzoekwerk.

Specificatie

Komt u er niet uit, draai dan de grootboekkaart uit en licht toe waar de vraagposten betrekking op hebben en waarom het op vraagposten geboekt is, zodat uw administratie- of accountantskantoor er gericht naar kan kijken en er geen onnodige tijd in uitzoekwerk gaat zitten.


5 DEBITEUREN

Draai de openstaande postenlijst uit per 31 december en controleer of de posten die daarop staan inderdaad openstaan. Verreken bedragen die tegen elkaar wegvallen en boek kleine betalingsverschillen via het memoriaal af (opschonen), zodat de lijst er overzichtelijk uitziet.

Kijk ook of alle posten nog wel ontvangen gaan worden.

Openstaande postenlijst

Print of scan een openstaande postenlijst per jaareinde voor het administratiekantoor.

Aansluiting sub-administratie

Controleer het saldo van de openstaande posten (sub-administratie) met het saldo van de grootboekrekening debiteuren.

Voorziening dubieus

Maak een overzicht van de facturen die waarschijnlijk niet meer inbaar zijn, zodat het administratiekantoor daar een voorziening voor kan opnemen, hierdoor kunnen deze kosten ten laste van dit boekjaar gebracht worden. Controleer daarvoor ook de afloop van deze betreffende facturen in het nieuwe jaar.

BTW oninbare posten

Zijn er debiteuren failliet, wijs er dan op dat de btw teruggevraagd kan worden. U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat uw klant de factuur niet (geheel) zal betalen. U stuurt dan een brief naar uw belastingkantoor, binnen een maand na het tijdvak waarin duidelijk is dat uw factuur niet meer betaald zal worden. Stuur met het verzoek gegevens mee waaruit blijkt dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen. In uw verzoek noteert u in ieder geval de volgende gegevens:

 1. naam en adres van uw afnemer;
 2. datum en nummer van de betreffende factuur;
 3. het niet-betaalde factuurbedrag;
 4. het bedrag aan btw dat u terugvraagt.

Als deze gegevens op de factuur staan kunt u ook een kopie van de factuur meesturen.

Btw-teruggaaf bij oninbare vorderingen

Indien een klant van u de factuur niet of gedeeltelijk betaalt, heeft u recht op een btw-teruggaaf.

Tijdstip oninbaarheid

Om te kunnen vaststellen of recht bestaat op teruggave van btw, moet het tijdstip van oninbaarheid worden vastgesteld. Het is vaak lastig om dit tijdstip vast te stellen. De ondernemer moet er echter voor zorgen dat het verzoek om teruggaaf op tijd wordt ingediend, anders kan het voorkomen dat hij geen recht meer heeft op bezwaar of beroep.

De vordering wordt vanaf 1 januari 2017 in ieder geval oninbaar als de afnemer van de geleverde goederen en/of diensten de factuur (of een gedeelte daarvan) binnen één jaar na opeisbaarheid niet heeft betaald.

Factuureisen

In de praktijk is gebleken dat de Belastingdienst steeds vaker boetes oplegt als verkoopfacturen niet aan de factuurvereisten voldoen. Hoewel de ‘nieuwe’ factuurvereisten al van kracht zijn per 1-1-2013, blijkt in de praktijk dat de Belastingdienst pas tijdens boekencontroles is gestart met het opleggen van boetes aan ondernemers die de factuurvereisten niet volledig hebben toegepast in hun verkoopfacturen. De boete voor het niet voldoen aan de factuurvereiste bedraagt maximaal rond de €5.500 per fout en per uitgegeven factuur. Deze boete loopt dan ook snel op tot hoge bedragen. Hieronder daarom nogmaals in het kort de eisen:

 1. uw naam, adres en btw-nummer;
 2. uw KvK-nummer (als u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel);
 3. een uniek volgnummer;
 4. de datum waarop de factuur gemaakt is;
 5. de naam en het adres van uw afnemer;
 6. de datum waarop, of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd;
 7. het aantal geleverde goederen of diensten;
 8. een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd;
 9. het btw-tarief dat u in rekening brengt;
 10. het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw en het btw-bedrag.

Wanneer gelden aangepaste regels voor facturen?

 1. U levert margegoederen? Dan kunt u misschien gebruik maken van de margeregeling.
 2. U maakt gebruik van de verleggingsregeling? U vermeldt op de factuur ‘btw verlegd’ en het btw-nummer van die afnemer.
 3. U levert vrijgestelde goederen of diensten? U vermeldt op de factuur dat een vrijstelling van toepassing is.
 4. U levert goederen aan ondernemers in andere EU-landen? U brengt 0% btw in rekening en vermeldt het btw-nummer van die afnemer.
 5. U levert diensten aan ondernemers in andere EU-landen? Gebruik het ‘hulpmiddel diensten in en uit het buitenland‘ op de site van de belastingdienst.
 6. U levert goederen of diensten aan ondernemers buiten de EU? U brengt 0% btw in rekening.

6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN EN VOORUITBETAALDE KOSTEN

Worden er kosten in het lopend boekjaar betaald voor een volgend boekjaar dan moeten deze niet ten laste van het resultaat van dit jaar worden gebracht, maar ten laste van het resultaat van het volgende jaar.

Een voorbeeld is de verzekeringspremie van een auto die in december wordt betaald, maar betrekking heeft op het volgende jaar. Bij de memoriaalboeking moet dan op de debetzijde de vooruitbetaalde verzekeringskosten worden gebruikt.

Andere nog te ontvangen kosten of vooruitbetaalde kosten kunnen contributies, rente spaarrekening etc. zijn.

Specificatie

Maak voor het administratiekantoor of de accountant een overzicht van wat er opgenomen is. Kijk wat er per 31 december 2020 opgenomen was en boek dit terug via het memoriaal.

Automatisch verdelen

Mogelijk werkt u met een boekhoudpakket dat kosten kan verdelen. Mocht deze toepassing in uw pakket zitten, dan raden wij u aan deze module te gebruiken, uw kosten worden dan ook over het jaar verdeeld, zodat u een beter periodiek inzicht heeft en daarnaast komt er dan meestal aan het eind van het jaar een specificatie van de overlopende kosten uit het boekhoudprogramma.


7 CREDITEUREN

Draai de openstaande postenlijst uit per 31 december en kijk of de posten die daarop staan daadwerkelijk openstaan. Verreken bedragen die tegen elkaar wegvallen, en boek kleine betalingsverschillen via het memoriaal af (opschonen), zodat de lijst er overzichtelijk uitziet.

Specificatie

Print of scan een openstaande postenlijst crediteuren per jaareinde voor het administratiekantoor.

Sub-administratie

Controleer het saldo van de openstaande postenlijst (sub-administratie) met het saldo van de grootboekrekening crediteuren.

Betwiste posten

Kijk ook of alle posten nog wel betaald moeten worden en maak een overzicht van de facturen die betwist zijn voor het administratiekantoor.

Kosten te laat betalen

Wie zijn rekeningen te laat betaalt en een aanmaning heeft gekregen doet er verstandig aan deze nog eens heel goed voor het licht te houden. Op grote schaal worden kosten in rekening gebracht die wettelijk verboden zijn.


8 NOG TE BETALEN KOSTEN EN OVERIGE SCHULDEN

Worden er kosten in een volgend boekjaar betaald die nog betrekking hebben op het afgelopen boekjaar en zijn deze met zekerheid vast te stellen, dan moeten deze kosten nog geboekt worden ten laste van dit boekjaar.

Een voorbeeld: Bankkosten en –rente die in januari betaald worden en die betrekking hebben op het 4e kwartaal van het afgelopen boekjaar. Wat er dan geboekt kan worden is via het memoriaal: Bankkosten en -rente debet als kosten en in dit geval nog te betalen kosten credit. Andere nog te betalen kosten zijn: administratiekosten (meestal een stelpost) en telefoonkosten. Het kan ook zijn dat er bedragen vooruit gefactureerd worden, dit zijn dan overige schulden.

Een stelpost is een schatting van de werkelijke kosten. De werkelijke kosten zullen namelijk niet altijd bekend zijn op het moment dat u uw administratie bijwerkt.

Specificatie

Maak voor het administratiekantoor een overzicht van wat er opgenomen is onder de nog te betalen kosten en overige schulden. Kijk wat er per 31 december 2019 opgenomen is en boek dit terug via het memoriaal.

Belastingdruk

Probeer alle kosten die nog betrekking hebben op het afgelopen jaar mee te nemen, dit scheelt in de belastingdruk.

Automatisch verdelen

Mogelijk werkt u met een boekhoudpakket dat kosten kan verdelen. Mocht deze toepassing in uw pakket zitten, dan raden wij u aan deze module te gebruiken, uw kosten worden dan ook over het jaar heen verdeeld, zodat u een beter periodiek inzicht heeft en daarnaast komt er dan meestal aan het eind van het jaar een specificatie van de overlopende kosten uit het boekhoudprogramma.


9 VOORRAAD/ONDERHANDEN WERK

Voorraad

Aan het eind van elk boekjaar bepaalt u de waarde van de voorraden die op dat moment in uw onderneming aanwezig zijn.

Waardering

In de regel moet u de voorraad waarderen tegen kostprijs. Is er sprake van een voorraad? Maak dan een inventarisatielijst per 31 december. Zorg dat deze in overeenstemming is met de balans. Controleer ook dat de marge klopt tussen inkoop en verkoop (vanuit de resultatenrekening).

Overzicht

Maak een overzicht van de voorraad per 31 december voor het administratiekantoor.

Incourante voorraad

Is er sprake van een incourante voorraad, maak daar dan een opstelling voor zodat er een voorziening voor getroffen kan worden. Alleen voor incourante (moeilijk verhandelbaar gebleken) goederen, zoals kleren en schoenen die uit de mode zijn, mag u een lagere waarde nemen dan de kostprijs. In dat geval behandelt u het verschil tussen de kostprijs en de lagere waarde als kosten, die u aftrekt van de opbrengsten.

Onderhanden projecten

Wordt er met uren gewerkt? Mogelijk is er dan sprake van onderhanden projecten. Dit is onder andere van toepassing bij langdurige projecten. Ook kunnen er al voorschotnota’s zijn gefactureerd aan uw opdrachtgevers. De balanspost onderhanden projecten bestaat dan ook uit het loon, materiaal en overige kosten van de opdrachten in uitvoering, waarop u de al gefactureerde voorschotten in mindering brengt.

Betrouwbaarheid van de kosten

Zijn de kosten van het project betrouwbaar vast te stellen? Dan moet u de winst voortschrijdend nemen. Dit betekent dat u niet mag wachten met winstneming tot het werk of de opdracht is afgerond. Als een opdracht voor de helft klaar is, dan moet u dus de helft van de overeengekomen prijs op dat moment activeren. Dit activeren leidt vervolgens tot winstneming.

Zijn de kosten van het project niet betrouwbaar vast te stellen? Dan moet u de kosten activeren, zonder rekening te houden met winstneming. Aan het eind van het project moet u de gehele projectwinst in één keer nemen. Dit zorgt voor een sterk fluctuerende winst gedurende de looptijd van het project. Tijdens de uitvoering van dit project is de winst namelijk nihil, terwijl aan het eind van de looptijd de gehele winst wordt genomen. Hierdoor valt de winst mogelijk in een hogere belastingschijf dan bij geleidelijke winstneming.


10 OMZETBELASTING

Maak een aansluiting met de omzet en de omzetbelasting: vermenigvuldig de omzet met 21% of 9% en controleer of dit bedrag klopt met het bedrag van de grootboekrekeningen btw af te dragen hoog en laag.

Loop verder de boekingen na. Is er soms ten onrechte btw gehaald uit boekingen?

Welke btw is niet aftrekbaar?

 1. Privéaankopen;
 2. Uitgaven die u maakt voor vrijgestelde omzet;
 3. Eten en drinken in de horeca;
 4. Personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken (van meer dan € 227 per persoon per jaar).

Kopie aangiftes

Maak een kopie van (of scan) de gedane aangiftes omzetbelasting (voor zover deze zelf gedaan zijn) zodat het administratiekantoor deze ook in het dossier heeft.

Aansluiting

Maak een aansluiting van de omzet met de btw en kijk of het beginsaldo van de grootboekrekening btw afdracht op nihil loopt. Voor een administratiekantoor is het meestal handig als geboekt wordt met de grootboekrekeningen btw afgelopen jaren en btw lopend jaar.

De kleineondernemingsregeling

In sommige gevallen kunt u gebruik maken van de kleineondernemersregeling. De kleineondernemersregeling is een regeling waaruit een kleine ondernemer het nodige belastingvoordeel kan halen, maar de KOR is niet voor iedereen van toepassing.

Vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe KOR. Hierbij wordt er niet gekeken of u als eenmanszaak of V.O.F. minder dan €1.883 per jaar aan btw moet betalen maar of u als ondernemer niet hoger dan €20.000,- excl. btw aan omzet per kalenderjaar hebt gedraaid. Let op; volgens de Belastingdienst valt onder omzet:

 1. In Nederland verrichte btw-belaste leveringen van goederen en diensten;
 2. Omzet van vrijgestelde diensten, te weten: levering/verhuur onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringen;
 3. Overige btw-vrijgestelde omzet (zoals bijvoorbeeld medische vrijstelling), telt niet mee;
 4. Naar ondernemer verlegde btw en ICL tellen wel mee.

Daarnaast is de KOR geen belastingvermindering, maar een btw-vrijstelling. Dit houdt in:

 1. Geen btw facturatie;
 2. Geen btw afdragen;
 3. Vrijgesteld van alle administratieve verplichtingen.

De nieuwe KOR is niet meer alleen voor eenmanszaken of een V.O.F. maar voor alle ondernemingsvormen.

Voorwaarden nieuwe KOR:
Om gebruik te maken van de KOR, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Je bent btw-ondernemer;
 2. Je bent als ondernemer gevestigd in Nederland;
 3. Je omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar.

Maar wat als een ondernemer gedurende het jaar tóch boven de € 20.000 omzet komt? In dat geval wordt de ondernemer weer btw plichtig. Hij moet een normale btw-administratie gaan bijhouden en op zijn facturen weer btw vermelden. Bovendien kan hij de komende drie jaar niet weer kiezen voor de KOR.

Aanmelden
De KOR is geheel vrijwillig en geldt voor drie jaar, tenzij de drempel wordt overschreden. Wanneer u zich wilt aanmelden voor de KOR, dan moet u dit uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak doen. Maakt u al gebruik van de KOR en wilt u dit in 2021 ook, dan hoeft u zich niet aan te melden.

 1. Bent u een startende ondernemer en wilt u gebruik maken van de KOR? Dan moet uw aanvraag tenminste 4 weken voor de start van de onderneming bij de Belastingdienst binnen zijn.
 2. Na het vervallen van de ontheffing kan een nieuw ontheffingsverzoek pas na drie jaar worden aangevraagd.

Tenslotte nogmaals samenvattend:

Omzet die wél meetelt voor de omzetgrens van de KOR

Leveringen van goederen en diensten die normaal gesproken belast zijn met Nederlandse btw. Dit zijn leveringen belast met 21%, 9% en 0% btw (uitvoer en intracommunautaire leveringen) en Nederlandse btw die u verlegt naar een andere Nederlandse ondernemer (nationale verlegging). Bij het bepalen van uw omzet voor de KOR telt alleen uw omzet uit Nederland mee. Omzet die belast is in een ander land telt dus niet mee. Past u de margeregeling of de reisbureauregeling toe? Dan gaat u voor het bepalen van de omzet niet uit van de winstmarge, maar van het bedrag waarvoor u de goederen en/of diensten hebt verkocht. Daarnaast Btw-vrijgestelde omzet van leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland (overige vrijgestelde omzet telt niet mee voor de omzetgrens).

BTW over bijtelling auto

Heeft uw onderneming een auto die tot het bedrijfsvermogen behoort of leaset uw onderneming een auto? Wordt deze auto ook privé gereden door u of uw medewerker? Dan geldt voor uw onderneming de btw-bijtelling voor privégebruik auto.

Voor deze bijtelling is het van belang of er een kilometeradministratie is bijgehouden. Daarnaast zijn er nog enkele specifieke regels die we hieronder zullen behandelen.

Tarieven

In 2021 zijn er twee tarieven voor de bijtelling: 12% en 22%. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van uw auto. In 2021 vallen alleen bepaalde auto’s zonder CO2-uitstoot volledig in het 12%-tarief. Het verlaagde percentage van 12% geldt voor auto’s op waterstof en voor auto’s die volledig worden aangedreven door geïntegreerde zonnecellen. De zonnecellen moeten een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek en de accu mag geen lood bevatten. Voor andere nul-emissie-auto’s geldt de 12% bijtelling slechts tot en met een cataloguswaarde van €40.000. voor het deel daarboven geldt de bijtelling van 22%.

Bron: Belastingdienst (2021)

Een voorbeeld: u rijdt een auto met een cataloguswaarde van €26.000. De bijtelling is 22% van €26.000 = €5.720 per jaar. Per maand is dit €5.720 / 12 = €476,66. Voor de netto bijtelling wordt dit bedrag vermenigvuldigd met het tarief inkomstenbelasting dat van toepassing is. Het tarief voor de inkomstenbelasting is bijvoorbeeld 37.35%, dan is het in dit voorbeeld een netto bijtelling van 37.35% van €5.720 dus €2.136,42 per jaar.

Let op! Heeft u een auto die voor 2016 voor het eerst op naam is gesteld, en gold voor die auto de 25%-bijtelling? Dan blijft de 25%-bijtelling voor u van toepassing.

Kilometeradministratie bijhouden
Indien er een kilometeradministratie wordt bijgehouden, hoeft u alleen btw te betalen over het werkelijke privégebruik. Let er hierbij wel op dat het woon-werk verkeer voor de btw als privékilometers wordt gerekend. Op basis van de kilometeradministratie kunt u bepalen welk deel van de totale kilometers in het jaar er privé gereden is.

Stel dat er 30.000 kilometer gereden is, waarvan 10.000 kilometer privé (en woon-werkverkeer), dan is er 1/3 privé gereden. Vervolgens bepaalt u wat de kosten zijn waarover u btw heeft afgetrokken. Dit betreffen de kosten gedurende het jaar zoals benzine en onderhoud, maar ook het bedrag van de afschrijving indien u bij de aanschaf van de auto btw heeft afgetrokken. Het btw-privégebruik auto rekent u uit door over deze kosten (stel € 3.000) het privédeel te berekenen. In dit voorbeeld is dat 1/3 x € 3.000 = € 1.000 waarover uw onderneming 21% btw moet betalen. Het btw-privégebruik auto bedraagt in dit voorbeeld € 210.

Geen kilometeradministratie bijgehouden
Indien er geen kilometeradministratie is bijgehouden, dan bedraagt het btw-privégebruik auto 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief btw en BPM).

Stel dat de cataloguswaarde € 30.000 bedraagt, dan is de bijtelling 2,7% van € 30.000 en moet € 810 btw betaald worden. Indien de auto is gekocht zonder btw, bijvoorbeeld bij de aanschaf van een marge auto of een auto die privé is gekocht en daarna is overgenomen door het bedrijf, dan bedraagt het btw-privégebruik auto 1,5% van de cataloguswaarde in plaats van de 2,7%. De bijtelling bij een auto van € 30.000 bedraagt dan € 450.
Indien een kilometeradministratie wordt bijgehouden mag de 2,7 of 1,5% regeling niet worden toegepast. Tenslotte: de forfaitaire btw-bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak die langer dan 5 jaar in gebruik is, bedraagt eveneens 1,5% van de catalogusprijs.

Privé aangeschafte auto bij maatschappen en een V.O.F.
Heeft u als vennoot of maat in privé een auto aangeschaft, maar wordt deze ook deels door de maatschap of V.O.F. gebruikt, dan kan deze onderneming de btw op de aanschaf en kosten aftrekken. Voorwaarde is wel dat de maatschap/V.O.F. handelt alsof zij zelf de auto heeft aangeschaft en dat er geen vergoeding voor het gebruik wordt betaald.

Hierbij heeft de maatschap/V.O.F. drie keuzes:

 1. De btw wordt niet afgetrokken;
 2. Er wordt geen btw afgetrokken over het deel wat privé gebruikt wordt;
 3. Alle btw wordt afgetrokken, maar er wordt btw-privégebruik auto betaald.

Geen kilometeradministratie, maar privé uitsluitend woon-werkverkeer
Indien er geen kilometeradministratie wordt bijgehouden, maar het privégebruik auto alleen uit woon-werk verkeer bestaat, dan kunt u kiezen voor de 2,7 of 1,5% regeling, maar u kunt er ook voor kiezen om zelf de btw te berekenen die uw onderneming moet afdragen.

Hiervoor berekent u het woon-werkverkeer door de afstand per dag (retour) te vermenigvuldigen met 214 dagen op basis van 5 werkdagen per week. Deze privékilometers in verhouding tot de totaal gereden kilometers vermenigvuldigt u met de totaal afgetrokken btw in het jaar. Stel dat uw onderneming € 1.500 btw heeft afgetrokken en 1/3 van de kilometers betrekking heeft op woon-werkverkeer, dan bedraagt de af te dragen btw voor privégebruik € 500. Deze regeling kunt u ook toepassen bij wisselend gebruik door verschillende personeelsleden.

De auto wordt volledig privé gefinancierd
Wanneer de auto zakelijk gebruikt wordt, maar volledig privé gefinancierd wordt. Dan is de btw niet aftrekbaar en mogen de kosten niet van de winst worden afgetrokken. U heeft wel recht op een kilometervergoeding mits u een sluitende kilometeradministratie heeft bijgehouden.

Om aan de strenge eisen van de Belastingdienst te voldoen, moet de kilometeradministratie aan de volgende criteria voldoen:

 1. Het merk van de auto;
 2. Het type auto;
 3. Kenteken van de auto;
 4. Periode waarin de auto is gebruikt;
 5. De ritgegevens.

Per rit vult u het volgende in:

 1. De datum waarop gereden is;
 2. De begin- en eindstand van de kilometerteller;
 3. Het vertrek- en aankomstadres;
 4. Omschrijving (voorbeeld: klant x in Waalwijk bezocht);
 5. Of de rit een privé of een zakelijk karakter heeft.

Suppletie tijdig aangeven

Geef het vóór 1 april 2021 aan als u nog een bedrag te betalen of te ontvangen hebt (suppletie). Indien u tijdig melding maakt en het bedrag niet ineens kunt betalen, kunt u eventueel ook  gebruik maken van een kortlopend uitstel voor maximaal vier maanden na de laatste vervaldag van de (oudste) aanslag.

De aanslag moet dan dus wel eerst opgelegd worden. De Belastingdienst verleent in bepaalde gevallen ook uitstel voor 12 maanden of zelfs langer. U kunt het verzoek om uitstel van betaling zowel schriftelijk als telefonisch doen. Hebt u een dwangbevel ontvangen van de Belastingdienst dan wordt er geen telefonisch uitstel van betaling verleend.

Voorwaarden uitstel van betaling

 1. U hebt eerder altijd op tijd aangifte gedaan.
 2. U hebt niet eerder uitstel gehad voor de aanslag waarvoor u nu uitstel wilt.
 3. Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
 4. U hebt geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel hebt gekregen.
 5. Het gaat niet om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020.

Let op; denk aan de melding betalingsonmacht. Doet u dit niet, dan loopt u een groot risico dat u privé wordt aangesproken voor de belastingschulden van een rechtspersoon (zoals een B.V. / N.V., stichting, vereniging, etc.). Bij een melding betalingsonmacht krijgt u namelijk per direct te maken met de invorderingswet, dit is een strenge wet welke bestuurders vrij snel in privé (hoofdelijk) aansprakelijk gaat houden als de betaling uiteindelijk niet door de rechtspersoon heeft plaatsgevonden. In dergelijke situaties loopt het privévermogen van de bestuurder gevaar.

E-commerce vanaf 1 juli 2021

In onderstaande video van de belastingdienst wordt een en ander duidelijk uitgelegd.


11 INKOMSTENBELASTING

Om uw aangifte inkomstenbelasting te kunnen doen heeft men een aantal stukken nodig. Het helpt als deze gegevens tijdig verzameld worden. Het gaat daarbij mede om:

 1. Jaaropgave(s) werkgever;
 2. Overzicht ziektekosten;
 3. Overzicht van betaalde- of ontvangen alimentatie;
 4. Overzicht ontvangen zorgtoeslag;
 5. Ontvangen voorlopige aanslag/voorlopige teruggaaf;
 6. Overzicht betaalde lijfrentepremies/Laatste pensioenoverzicht;
 7. Bank- en beleggingsrekeningen saldi per 1 januari en 31 december van het belastingjaar.

In de bijlage vindt u een uitgebreide checklist voor de aangifte inkomstenbelasting. Deze checklist kan u helpen met het verzamelen van de benodigde gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting.

Voor huiseigenaren

 1. Jaaropgave hypotheekverstrekker betaalde hypotheekrente;
 2. WOZ waarde woning;
 3. Notarisafrekening koop/verkoop eigen woning;
 4. Overige documenten.

VIA

Uw administratiekantoor of accountant kan tegenwoordig vaak een zogenaamde VIA (vooraf ingevulde aangifte) bij de Belastingdienst aanvragen. Men krijgt dan een opgaaf van de gegevens die bij de Belastingdienst van u bekend zijn over het belastingjaar, zoals de WOZ waarde, jaaropgaven, etc. Vraagt uw kantoor u om een activeringscode, zorg dan dat deze tijdig verstrekt wordt. De code is namelijk maar enige tijd geldig! Verder heeft uw administratiekantoor of accountant door de VIA een compleet beeld van uw fiscale gegevens en kan deze ook controleren of alles compleet is.

Middeling

Als ondernemer heeft u vaak te maken met wisselende inkomens. Wijs uw accountant of administratiekantoor daarom op de mogelijkheid om uw belasting te middelen.

Bij middeling deelt u drie belastingjaren door drie en wordt er over dit gemiddeld inkomen belasting berekend waardoor de belasting afgevlakt wordt en er mogelijk een teruggave ontstaat.

Let op!

 1. Middeling is alleen geldig voor het inkomen uit werk en woning (box 1);
 2. Middeling kan alleen over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren;
 3. Voor middeling moeten de aanslagen van deze jaren definitief zijn;
 4. Voor middeling moet u over deze jaren belastingplichtig in Nederland zijn (hier voldoet u onder andere aan als u in Nederland woont);
 5. Geen van deze jaren is al eerder gebruikt voor middeling;
 6. Het laatst gebruikte kalenderjaar voor middeling mag niet ouder zijn dan 36 maanden nadat de aanslag van dat jaar onherroepelijk vaststaat;
 7. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van zes weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.

Met betrekking tot de laatste voorwaarde bij middeling een voorbeeld:

U wilt uw inkomen uit werk en woning van de jaren 2014, 2015 en 2016 gebruiken voor middeling. De definitieve aanslag van het jaar 2016 is gedateerd op 15 december 2017. Deze aanslag is dus onherroepelijk op 26 januari 2018. Middeling over deze kalenderjaren kan in dit voorbeeld tot en met 25 januari 2021.

Verlaging basistarief box 1

Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt in 2021 van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief geldt voor inkomens tot €68.507.

Bron: Belastingdienst (2021)

Verhoging tarief box 2

Zoals vorig jaar al aangekondigd door de Belastingdienst wordt het belastingtarief op winst uit aanmerkelijk belang (box 2) in 2021 verhoogd van 26,25% naar 26,90%.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek gaat vanaf 2021 stapsgewijs omlaag. Zelfstandigen profiteren in 2021 wel van hogere heffingskortingen. Ook hebben zij voordeel van een lager basistarief in de inkomstenbelasting. De zelfstandigenaftrek in 2021 bedraagt €6.670.

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers, die ervoor zorgt dat zij nu over € 6.670 van hun winst geen belasting hoeven te betalen. Vanaf 2021 wordt deze zelfstandigenaftrek stapsgewijs teruggebracht tot € 3.240. Tegelijkertijd profiteren zelfstandigen van hogere heffingskortingen en een lager basistarief in de inkomstenbelasting. Hierdoor gaan de meeste zelfstandigen er volgend jaar per saldo op vooruit. Met het verder verlagen van de zelfstandigenaftrek wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken om de arbeidsmarkt meer in balans te brengen.

Vanaf 2021 daalt de zelfstandigenaftrek in zeven stappen van €360, een stap van €390 en acht stappen van €110 naar €3.240 in 2036.


12 VENNOOTSCHAPSBELASTING

Kijk welke aanslagen vennootschapsbelasting betaald zijn in dit boekjaar. Dit kunnen ook aanslagen van oudere jaren zijn.

Tarieven vennootschapsbelasting

Vorig jaar werd het Belastingplan 2020 ingevoerd. De vennootschapsbelasting zal door middel van twee stappen verlaagd worden. Zie onderstaande infographic voor het overzicht. Het lage tarief van de vennootschapsbelasting wordt in 2021 verlaagd van 16,5% naar 15%. De grens van het lage tarief wordt in 2021 verhoogd van €200.000 naar €245.000. Over het bedrag boven de €245.000 moet nog steeds 25% belasting betaald worden.

In 2022 blijft het lage tarief 15%. Daarentegen wordt de grens van het lage tarief verhoogd van €245.000 naar €395.000. Over het bedrag boven de €395.000 moet nog steeds 25% belasting betaald worden.

Bron: Rijksoverheid (2021)

Maatregelen vanaf 2021

Naast het stapsgewijs verlagen van de vennootschapsbelasting wil het kabinet nog drie maatregelen nemen voor de vennootschapsbelasting.

 1. Verhoging tarief innovatiebox

Als u winst maakt met innovatieve activiteiten, hoeft u over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het tarief van deze innovatiebox is nu 7%, en gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 9%.

 1. Liquidatie- en stakingsverlies minder vaak aftrekbaar

Bedrijven kunnen verliezen lijden als een bedrijfsactiviteit in het buitenland of een dochteronderneming stopt. Deze verliezen mogen nu in veel gevallen van de winst worden afgetrokken die het bedrijf in Nederland maakt. Deze zogenoemde liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt aangepast. De mogelijkheden voor bedrijven om deze verliezen af te trekken, worden beperkt.

 1. Geen korting meer als vennootschapsbelasting in één keer betaald wordt

Bedrijven kunnen nu onder voorwaarden korting krijgen als zij de vennootschapsbelasting in één keer betalen. Vanaf 1 januari 2021 verdwijnt deze korting.

Kopie aanslagen

Maak een kopie van de in het boekjaar ontvangen aanslagen vennootschapsbelasting zodat uw accountant of administratiekantoor deze ook in het dossier heeft.

Balansafloop

Kijk of het beginsaldo van de grootboekrekening VPB afdracht afloopt. Voor een accountant of administratiekantoor is het meestal handig als geboekt wordt met de grootboekrekeningen VPB afgelopen jaren en VPB lopend jaar.

Voorkom verliesverdamping

Verliesverdamping vanaf 1 januari 2021

In de vennootschapsbelasting wijzigt per 1 januari 2022 de termijn van de voorwaartse verliesverrekening. Op basis van het overgangsrecht zal voor alle nog voorwaarts verrekenbare verliezen per 1 januari 2022 het nieuwe regime gaan gelden. Dat betekent dat voor alle nog verrekenbare verliezen uit 2013 en volgende jaren het nieuwe regime zal gelden. Vanaf 1 januari geldt het volgende:

 1. De voorwaartse (carry forward) verrekeningstermijn van zes jaar vervalt;
 2. De achterwaartse (carry back) verrekeningstermijn blijft een jaar;
 3. Vanwege het vervallen van de bovengenoemde termijn, zijn verliezen in vervolg dus onbeperkt in tijd voorwaarts verrekenbaar;
 4. Daartegenover staat dat de verliezen slechts voor 50% verrekenbaar zijn voor zover de belastbare winst de € 1 miljoen overstijgt;
 5. Hieruit volgt dat als de belastbare winst € 1 miljoen of lager is, de belastingplichtige in de vennootschapsbelasting verliezen altijd volledig kan verrekenen.

Hoge belastingrente

De hoogte van de belasting- en invorderingsrente is drastisch gewijzigd. De Belastingdienst sluit voor het bepalen van de hoogte van de belastingrente voor de VPB aan bij de wettelijke rente voor handelstransacties.

Let op! Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting tot en met 31 december 2021 verlaagd van 8% naar 4%. Voor de overige belastingen gold dit percentage van 4% al.

U betaalt invorderingsrente als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt. Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 van 4% naar 0,01%.

De invorderingsrente gaat daarna stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 januari 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 juli 2022 op 2%, op 1 januari 2023 op 3% en op 1 januari 2024 op 4%.

U betaalt geen belastingrente als u voor 1 mei 2021 een voorlopige aanslag aan hebt gevraagd en de Belastingdienst de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting oplegt zoals u hebt gevraagd.

13 LOONADMINISTRATIE

Controleer of de grootboekrekening nettolonen afloopt. Is er een verschil? Probeer dan de oorzaak te achterhalen.

Loonjournaalposten

Maak een kopie van de loonjournaalposten voor het administratiekantoor en vraag een totaal loonjournaalpost op bij het loonbureau.

Controleer het grootboek

Controleer of grootboek 4000 (brutoloon) en de met dit grootboek verband houdende grootboekrekeningen, kloppen met het totaaloverzicht.

Aangiftes loonheffing

Verklaar het saldo voor de grootboekrekening loonheffing (dit zou de te betalen loonheffing van december moeten zijn). Maak tevens een kopie of scan van de aangifte van december 2020 voor de accountant of het administratiekantoor.

Netto uitbetaalde lonen

Maak een verklaring van het saldo van de grootboekrekening nettolonen.

Werkkostenregeling (WKR)

Bespreek met uw accountant/administratiekantoor of loonbureau de gevolgen van de sinds 2015 verplichte werkkostenregeling. Uw administratie dient hierop ingericht te zijn om de vrije ruimte te kunnen bepalen en om te voorkomen dat u onnodig veel belasting gaat betalen (valt het niet binnen de ruimte van de werkkostenregeling dan betaalt u 80% belasting). Het is dus zaak om dit goed tussentijds in de gaten te houden zodat u niet aan het eind van 2020 verrast wordt met hoge lasten.

In 2021 wordt de vrije ruimte door middel van twee percentages van de loonsom vastgesteld. Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet het percentage van dit eerste gedeelte tijdelijk verhoogd naar 3% voor 2021. Deze maatregel is onderdeel van het corona steunpakket voor ondernemers. Voor het resterende bedrag boven €400.000 geldt een percentage van 1,18% in 2021. Dit betekent dat verschillende bedrijven van hetzelfde concern één totaal budget krijgen. Een voordeel hiervan is dat er flexibeler om kan worden gegaan met vergoedingen die deels voor het ene en deels voor het andere bedrijf bestemd zijn. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de moedermaatschappij vrijwel volledig eigenaar is van de betrokken bedrijven (meer dan 95% belang).

De Belastingdienst zal vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar als gebruikelijk blijven beschouwen, waardoor deze mogelijk als bonus ter beschikking kunnen worden gesteld.

Wat levert de verhoging op

Per 2021 wordt de vrije ruimte van de werkkostenregeling verhoogd. Vooral kleine werkgevers hebben hier profijt van. Daarnaast wordt de aangifte van de eindheffing van de WKR verlengd.

Om de vrije ruimte te berekenen wordt nu over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom een percentage van 3%.

De verhoging naar 3% kan tot €7.200 extra vrije ruimte opleveren (€400.000 * 0,018). Wanneer er over dat bedrag een eindheffing zou moeten worden betaald, zou dit €5.760 kosten. Er kan behoorlijk wat voordeel behaald worden met de hogere vrije ruimte. Boven de €400.000 fiscale loonsom is het percentage 2021 1,18%.


14 REKENING-COURANT DGA

Worden er door een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) opnamen gedaan buiten het loon om dan worden deze opnamen geboekt op de zogenaamde rekening-courant DGA.

Onder € 17.500 geen rente

Onder een bedrag van € 17.500 is een rente verschuldigd, daarboven wel. Deze rente is gelijk aan de markrente.

Let op: heeft u een schuld aan uw onderneming en wordt daar geen rente over berekend? Dan mag u deze schuld niet opgeven in de aangifte inkomstenbelasting in box 3! Hierdoor wordt het vermogen in box 3 dus hoger bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Rente op vordering belast in box 1

Hebt u een vordering op uw eigen B.V. en ontvangt u rente over deze vergoeding? Deze rente is belast in box 1 als inkomsten uit het beschikbaar stellen van vermogen.

U betaalt dan dus niet de relatief lagere belasting uit box 3 maar het voor in box 1 geldend belastingtarief, wat op kan lopen tot 52%. Zorg er ook voor dat er een rekening-courantovereenkomst is!

Excessief lenen van de B.V.

Het wetsvoorstel inzake excessief lenen ligt sinds 17 juni 2020 bij de tweede kamer. Vanaf 2023 worden DGA’s beperkt in het geld lenen van hun B.V. (tot maximaal €500.000), met uitzondering van bestaande eigenwoningschulden. De DGA-tax is een strafheffing die vermoedelijk in 2023 wordt ingevoerd. Over deze wetgeving is nog veel onduidelijk, maar de gevolgen lijken vrij stevig. Verdere informatie volgt wanneer er meer bekend is.

Let op: Heeft u een rekening-courantschuld die hoger is dan € 500.000? In het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is geregeld dat een DGA vanaf 2023 belasting gaat betalen over deze schulden. Deze bovenmatige schuld wordt in box 2 belast.


15 VOORZIENINGEN

Grote uitgaven in 2021? Vorm een voorziening

Als u in 2021 bepaalde (grote) uitgaven gaat doen, kan het verstandig zijn om nu al hiervoor een voorziening te vormen. U kunt echter alleen een voorziening vormen voor toekomstige uitgaven die hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2021. Bovendien moeten de feiten en omstandigheden zijn toe te rekenen aan die periode. Daarnaast moet het aannemelijk zijn dat u de uitgaven zult maken.


16 LANGLOPENDE SCHULDEN

Kopie leningsovereenkomsten en jaaropgaven

Is er sprake van langlopende schulden? Zorg dat het administratiekantoor of de accountant een jaaroverzicht ontvangt zodat zij het saldo en de in 2021 betaalde rente kunnen controleren. Is er in 2021 een lening afgesloten? Zorg dan dat ze ook een kopie van de leningsovereenkomst ontvangen.

17 KOSTEN


Vergeet geen kosten

Controleer of alle kosten verwerkt zijn. Denk daarbij onder andere aan:

 1. Kosten van zakelijk gereden kilometers met de privé auto * €0,19 per kilometer;
 2. Internet- en telefoonkosten.

18 BEPERKT AFTREKBARE KOSTEN

Grootboek

Om de beperkt aftrekbare kosten en niet aftrekbare kosten gescheiden te houden van de overige kosten, is het aan te raden om een goede splitsing te maken in uw grootboek. Zo kan uw administratiekantoor eenvoudig uw aangifte inkomstenbelasting indienen. Denk hierbij aan grootboekrekeningen:

 1. Kantinekosten;
 2. Representatiekosten;
 3. Reis- en verblijfskosten;
 4. Boetes auto (niet aftrekbaar);
 5. Boetes belastingdienst (niet aftrekbaar).

Kosten met een drempel en een vast bedrag

De volgende kosten zijn beperkt aftrekbaar:

 1. Kosten voor voeding, drank en genotmiddelen;
 2. Kosten voor representatie, zoals recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak;
 3. Kosten voor onder meer congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen (ook reis- en verblijfskosten).

Om te berekenen welk bedrag van de kosten niet aftrekbaar is, zijn er een tweetal mogelijkheden.

 1. Het totaalbedrag van deze kosten wat boven de €4.700 uitkomt, mag worden afgetrokken. Het bedrag van € 4.700 is dus niet aftrekbaar.
 2. Voor ondernemers voor de inkomstenbelasting mag u ervoor kiezen om deze kosten voor 80% af te trekken. U hoeft dan niet boven de drempel uit te komen.

Een voorbeeld: In 2021 maakt u de volgende kosten. €1.000 voor voedsel en €2.500 voor een receptie. De totale kosten zijn €3.500. Het bedrag dat u mag aftrekken als kosten is 80% van €3.500 = €2.800.

Wanneer kiest u voor een vast bedrag of percentage?

Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting en geeft u gedurende het jaar meer uit aan gemengde kosten dan €23.500? Kies dan voor het vaste bedrag. Geeft u per jaar minder dan €23.500 uit aan gemengde kosten, dan kunt u beter voor een vast percentage kiezen.


19 ADMINISTRATIE BEWAREN

Wettelijke bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is zeven jaar. De bewaartermijn gaat lopen na afloop van het boekjaar. Een factuur van 2 januari 2013 mag dus pas in 2021 vernietigd worden. Hetzelfde geldt voor de loonadministratie. Let op: bij een langlopend contract gaat de bewaartermijn pas in op het moment dat het contract niet langer van toepassing is. Hebt u dus in 2013 een contract met een leverancier afgesloten dat in 2020 afloopt? Dan mag het contract pas in 2028 worden vernietigd.

In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren.

Personeelsdossier

Voor het personeelsdossier gelden voor ieder onderdeel andere bewaartermijnen. Al die termijnen gaan pas in zodra de werknemer het bedrijf heeft verlaten. Vervelende bijkomstigheid is dat u sommige gegevens juist langer moet bewaren, terwijl u aan de andere kant verplicht bent om bepaalde gegevens juist eerder te vernietigen. Zo moeten de loonbelastingverklaring en een kopie van het identiteitsbewijs 5 jaar bewaard worden, na uitdiensttreding van de werknemer. Goed opletten dus. Andere uitzondering is informatie rondom onroerende zaken. Deze gegevens moet u op verzoek van de belastingdienst tot tien jaar terug kunnen laten zien. Deze termijn begint te lopen in het boekjaar na het boekjaar waarin de onroerende zaak voor het eerst in gebruik is genomen. Dit is vooral van belang als is gekozen voor een btw-belaste levering.

Hoe bewaren?

Hoe moet u de administratie bewaren? De belastingdienst hanteert de stelregel dat alle gegevens bewaard worden in de vorm waarin u ze ontvangen hebt. Alles wat u digitaal hebt ontvangen, dient u daarom digitaal te bewaren. Krijgt u bijvoorbeeld de bankafschriften niet meer per post opgestuurd? Dan mag u ze nog wel uitprinten, maar moet u ze ook te allen tijde digitaal kunnen laten zien. Extra aandachtspunt is dat digitale bankafschriften in de meeste gevallen slechts beperkte tijd beschikbaar zijn. Dit aandachtspunt is in hoofdstuk 2 uitvoerig besproken.

Digitale facturen

Andersom gaat deze stelregel ook op: ontvangt u de facturen nog gewoon per post? Dan mag u ze wel inscannen voor uw eigen administratie. Maar als de belastinginspecteur op bezoek komt, moet u de originele versies kunnen aantonen. Erg dubbel is het dat de belastingdienst het inscannen van bonnen wel aanraadt, omdat de inkt vaak al verdwenen is nog voor de bewaartermijn voorbij is.

De verwachting is dat op niet al te lange termijn de belastingdienst ook gescande documenten accepteert – mits duidelijk is dat het integer en authentiek is. Maar tot nu toe houdt de belastingdienst nog vast aan haar eigen regels.

Belastingcontrole

Bij een belastingcontrole vraagt de Belastingdienst tegenwoordig altijd eerst een auditfile op van zowel de administratie als uw salarisadministratie. In de brochure “Belastingcontrole met de auditfile” staat vermeld: “Een klein deel van de ondernemers die een geautomatiseerde administratie hebben, werkt niet met standaardsoftware. Dit is bijvoorbeeld het geval als u zelf software heeft ontwikkeld of heeft laten ontwikkelen. De auditfile is dan geen standaardonderdeel van het boekhoudprogramma. Als dit voor u geldt, zult u de auditfile zelf moeten (laten) inbouwen.”  Zorg er dus voor dat er altijd een export mogelijk is naar een auditfile vanuit uw boekhoudpakket. Let hier op bij de selectie van een boekhoudpakket. Er zijn nog steeds boekhoudpakketten die geen auditfile kunnen produceren.

Samenvattend vraagt de Belastingdienst de volgende gegevens op bij een B.V.:

 1. Auditfiles financieel (meestal jaren 2019 en 2020) inclusief jaarafsluiting en voorafgaande journaalposten;
 2. Auditfiles Salaris (indien van toepassing meestal jaren 2019 en 2020);
 3. Uitgebreide jaarstukken van die jaren in digitale vorm;
 4. Een vragenlijst automatisering (welke pakketten etc.);
 5. Een overzicht van het privégebruik auto (indien van toepassing).

Deze gegevens worden vooraf opgevraagd en deze kunnen of per e-mail of via een speciale beveiligde transfer locatie verzonden worden . Door het versturen van bovenstaande gegevens controleert de belastingdienst:

 1. De meest recente aangifte vennootschapsbelasting van zowel moeder als dochter B.V.(‘s);
 2. De aangiftes loonheffing van het afgelopen jaar;
 3. De meest recente aangifte inkomstenbelasting van de DGA.

Overstappen op een ander boekhoudpakket

Stapt u over naar een ander boekhoudpakket? Zorg dat de informatie nog altijd binnen de bewaarplicht periode van 7 jaar beschikbaar blijft. Maak afspraken met uw online softwareleveranciers dat u nog in uw administratie kunt. Gebruikt u een lokaal pakket, zorg dat er altijd nog toegang blijft, of zorg dat alle data een op een geconverteerd wordt in uw nieuwe pakket. Het is niet toegestaan om computerbestanden af te drukken en vervolgens de computerbestanden te verwijderen.

Tips ter samenvatting

 1. Als u werkt met scan en herken, sla de facturen op uw netwerk op onder een map inkoopfacturen, bij voorkeur met een verwijzing naar het boekstuknummer van de factuur. U kunt dat doen per jaar/kwartaal/maand, afhankelijk van uw wensen en de grootte van de administratie;
 2. Zorg ervoor dat de facturen duidelijk en volledig in gescand worden, gebruik bij voorkeur een scanner, en maakt u gebruik van uw telefoon zorg dan dat u altijd controleert of de afbeelding compleet is;
 3. Hetzelfde geldt voor de verkoopfacturen die elektronisch verzonden worden, maar meestal wordt dit al gedaan door het softwarepakket waarin u factureert
 4. Download periodiek uw bankafschriften en sla deze ook digitaal op uw netwerk op. Deze bankafschriften zijn na een bepaalde periode, afhankelijk van de bank waar u bankiert, niet meer te downloaden;
 5. Werkt u met een online boekhoudpakket en worden de gescande inkoopfacturen online opgeslagen? U wordt daardoor afhankelijk van uw softwareleverancier, stapt u over op een ander pakket dan heeft u een probleem;
 6. Maak, vooral als u voor een papierloos kantoor kiest, gebruik van een goede en betrouwbare back-upservice en zorg dat er ook altijd een back-up buiten uw bedrijf bewaard wordt;
 7. Maak altijd een auditfile per jaar en bewaar dat op uw netwerk. Print de gegevens (balans, resultatenrekening, grootboek, openstaande debiteuren/crediteuren) per jaar in PDF en bewaar deze daarbij.

20 URENVERANTWOORDING

Voor de toepassing van diverse ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting geldt dat de ondernemer tenminste 1.225 uren aan het drijven van zijn onderneming(en) moet hebben besteed. Door de huidige coronacrisis is het urencriterium tijdelijk aangepast.

Registreer ook alle indirecte uren

Soms is het echter lastiger om opdrachten binnen te halen en dus ook moeilijker om de norm van 1.225 uren te halen. Vergeet dan niet om ook de indirecte uren die zijn besteed aan de onderneming mee te tellen. Dit zijn bijvoorbeeld telefoongesprekken met (potentiële) klanten, het bijhouden van de administratie, onderhoudswerkzaamheden, scholing en reisuren (waaronder óók het woon-werkverkeer).

In loondienst en zelfstandig

Indien u ook nog in loondienst bent dient u als ZZP’er nog iets meer bij te houden dan alleen de uren die u in het bedrijf stopt. In dat geval dient u namelijk niet alleen 1.225 uur per jaar aan uw bedrijf te werken, maar dient u er daarnaast voor te zorgen dat u meer dan 50% van de tijd ondernemer bent. Toon dus aan dat u niet teveel in loondienst hebt gewerkt, aangezien u dan niet zal voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot het urencriterium.

Bijzondere situaties

In de onderstaande gevallen wordt er soepeler omgegaan met het urencriterium.

 1. U bent een starter: u hoeft niet te voldoen aan de eis dat meer dan 50% van de totale gewerkte tijd aan uw onderneming(en) wordt besteed. Verder mag u de uren die u hebt besteed aan het voorbereiden op de start meerekenen.
 2. U start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering: per kalenderjaar moet u minimaal 800 uur aan uw onderneming besteden.
 3. Zwangerschap: als u het werk wegens zwangerschap onderbreekt, dan mag u voor een periode van zestien weken niet gewerkte uren meetellen alsof u deze wel had gewerkt.

Coronamaatregel: versoepeling urencriterium

Door de huidige coronacrisis kunt u niet misschien niet aan het urencriterium voldoen. Hierdoor zou u geen gebruik kunnen maken van de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve.

Om dit risico te beperken, geldt er een goedkeuring voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. U mag er in die periode van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed (613 uur). Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan.

Bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting van uitgaan dat u in die periode ten minste 16 uur per week aan uw onderneming hebt besteed.


21 DIGITALISERING

Het is mogelijk om via een mappenstructuur op het netwerk per jaar de stukken voor het administratiekantoor of de accountant maar ook voor uzelf op te slaan. Zo kunnen gegevens snel per jaar teruggevonden worden. Een dergelijke mappenstructuur ziet u in voorbeeld 1.

Ook de vaste gegevens kunnen worden opgeslagen. Zo is er altijd een overzicht van de investeringen, contracten en bijvoorbeeld leningsovereenkomsten of statuten. Een zodanige mappenstructuur voor deze vaste gegevens ziet u bij voorbeeld 2.

Tussentijdse rapportages

Vraag aan uw administratie- of accountantskantoor of er een mogelijkheid is om tussentijdse rapportages te ontvangen. Doordat er tussentijdse cijfers worden gemaakt kunnen ook administratieve en fiscale vraag- en probleemstukken eerder opgelost worden, waardoor deze niet meer achteraf uitgezocht hoeven te worden met het opstellen van de jaarrekening. Hierdoor kan er bespaard worden op de kosten van de jaarrekening. Ook is de jaarrekening minder van belang, omdat de tussentijdse cijfers een dermate kwaliteit hebben dat deze niet veel meer zullen afwijken van de definitieve cijfers.

Enkele voordelen op een rij:

 1. Tijdig inzicht/tijdig bijsturen;
 2. Tijdig belastingdruk aansturen;
 3. Beter controle over cashflow;
 4. Betere communicatie met de bank;

Tussentijdse cijfers vormen de opstap naar meer inzicht in de ontwikkeling en financiële positie van uw onderneming. Door gebruik te maken van tussentijdse cijfers kunt u uw onderneming gedurende het jaar bijsturen. Hierdoor kunt u minder goed lopende bedrijfsonderdelen eerder bijsturen en goedlopende zaken beter ontwikkelen om vervolgens de vruchten hiervan te plukken. Zo hoeft u niet te wachten op een definitieve jaarrekening om beslissingen te maken. Ook kan het fiscaal voordelig zijn om tussentijds inzicht te hebben in de cijfers van uw onderneming. Denk dan bijvoorbeeld aan de ruimte in de werkkostenregeling of de toepassing van de investeringsaftrek.

Eén financieel meetpunt per jaar is niet voldoende om tijdig te anticiperen op veranderingen. De jaarrekening van het voorgaande jaar wordt soms ten onrechte als uitgangspunt gebruikt voor actuele beslissingen zoals investeren in een nieuwe bedrijfsauto. Tussentijdse cijfers helpen u om verantwoordelijke keuzes te maken bij uw bedrijfsvoering. Daarnaast kijken wij van TvdW gedurende het jaar proactief samen met u naar de cijfers van uw bedrijf.


22 BESPAREN OP ADMINISTRATIEKOSTEN

U verwacht van uw administratie- of accountantskantoor dat zij een eerlijke en redelijke prijs bieden die staat voor een goede prijs/kwaliteit verhouding. Maar wist u dat u ook zelf kunt werken om op uw kosten te besparen? Hieronder geven wij enkele mogelijkheden / tips om op uw kosten te besparen.

Zelf verwerken

Het is vaak mogelijk om uw administratie gedeeltelijk of geheel zelf online via de server van uw administratiekantoor te verwerken. Hierbij boekt u dus (een deel van) uw administratie zelf in.

Voorkom dubbel werk

Indien u een relatief kleine administratie heeft, kunt u bijvoorbeeld gaan werken met een Excel oplossing waarin u de administratie bij kunt houden en het administratiekantoor dit bestand weer in kan lezen in hun eigen administratie, dus geen dubbel werk. Het bestand geeft ook inzicht in de cijfers en de btw.

Aanlevering

Vaak heeft de wijze van aanlevering een grote invloed op de uiteindelijke kosten. Wordt een administratie niet volledig aangeleverd dan gaat er meer tijd en daarmee kosten zitten in het opvragen en controleren van de administratie.

Bestanden

Vaak kunnen bestanden aangeleverd worden via een FTP server of Dropbox zodat het administratie- of accountantskantoor effectiever en sneller uw administratie kan verwerken.

Scan en herken/UBL

Vraag uw accountant of administratiekantoor naar de mogelijkheden van scan en herken of UBL. Scan en herken/UBL heeft namelijk de volgende voordelen:

 1. Het verwerken van facturen via scan en herken kost minder tijd en is dus ook kostenbesparend indien u uw administratie uitbesteed.
 2. Scan en herken verbetert het gebruiksgemak bij het inboeken van facturen.
 3. Er wordt automatisch een digitaal dossier opgebouwd.
 4. Achter elke boeking zit een originele factuur.
 5. Snel financiële informatie terugvinden in het digitale dossier.

Een nadeel van scan en herken is dat er echter nog steeds een visuele controle moet plaatsvinden op de gescande facturen. Daarnaast moeten eventuele correcties handmatig verricht worden.

Losse bonnen

Vaak zien wij dat er veel losse bonnen in de administratie zitten of dat er een deel zakelijk en een deel privé betaald wordt. Dit kost het administratiekantoor natuurlijk meer tijd om te verwerken. Probeert u daarom zakelijke kosten zakelijk te betalen. Zet op een bonnetje “privé betaald” als dat zo is. Of denk bijvoorbeeld bij veel tankbonnen aan een brandstofpas. U ontvangt dan een factuur per maand en geen losse bonnen meer en dus minder arbeidsintensief voor uw accountant of administratiekantoor.

Bij sommige activiteiten komt u niet altijd onder losse bonnetjes uit. In dit geval bevelen wij u aan om deze losse bonnen overzichtelijk op een A4 papier te plakken. Dit scheelt het administratiekantoor ook veel werk, en hierdoor bespaart u dus op de administratiekosten.

Bankbestand

Lever een bankbestand aan uw accountant of administratiekantoor aan. Dat scheelt hen veel handmatig boekwerk. Tegenwoordig kan er bij de bank ook een automatische bankkoppeling aangevraagd worden. Door deze koppeling verschijnen de meest recente mutaties automatisch in de boekhouding. Ook deze methode scheelt de accountant/het administratiekantoor veel handmatig boekwerk.

Grip op werkzaamheden

Tot slot, probeer grip te krijgen op de werkzaamheden die uw accountant of administratiekantoor voor u verricht.

Als u zich verdiept in een aantal zaken of weet hoe en waarom dingen geboekt of verwerkt worden, is de communicatie effectiever en bespaart u vaak kosten.

Door een correcte voorbereiding van de jaarrekening heeft u dus veel invloed op de hoogte van uw administratiekosten. 


23 RECHTSVORM

Eenmanszaak versus B.V.

Is uw huidige rechtsvorm wel het voordeligst? De meeste ondernemers starten hun onderneming met een eenmanszaak. De eenmanszaak biedt veel voordelen voor starters. Zo is een eenmanszaak fiscaal erg voordelig voor beginnende ondernemers. In de loop der jaren maakt u hogere winsten en betaalt u meer inkomstenbelasting. Wellicht is het dan fiscaal aantrekkelijker om over te stappen naar een B.V.

Het omslagpunt om de eenmanszaak om te zetten in een B.V. is voor elke onderneming verschillend. De drie belangrijkste overwegingen zijn:

 1. Fiscale en financiële voordelen: Het financiële omslagpunt waarbij een B.V. interessanter is dan een eenmanszaak ligt bij een winst vanaf ongeveer €80.000. De aftrekposten voor eenmansbedrijven leggen het vanaf dit bedrag af tegen de lagere belastingtarieven van een B.V.
 2. Aansprakelijkheidsrisico’s: Wanneer de eenmanszaak failliet gaat, wordt er aanspraak gemaakt op uw privévermogen. Bij een B.V. is de onderneming aansprakelijk, omdat het hier gaat om een rechtspersoon.
 3. Toekomstige verkoop en het aantrekken van investeerders: Een B.V. als rechtsvorm heeft een positief effect op derden. Doordat het kapitaal van een B.V. bestaat uit aandelen, leent deze rechtsvorm zicht beter voor het aantrekken van investeerders of de verkoop van de onderneming dan bij een eenmanszaak. Een geïnteresseerde partij krijgt namelijk in ruil voor de overeengekomen investering (een deel van) deze aandelen.

24 CORONA

In dit hoofdstuk worden alle fiscale maatregelen (nogmaals) uitgelicht.

Toeslagen: eenmalige TOGS en TVL niet belast, NOW wel

Hebt u een eenmalige uitkering van € 4.000 gekregen op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)? Of een Tegemoetkoming Vaste Lasten? Deze tegemoetkomingen zijn onbelast.

Krijgt u van UWV een uitkering in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)? Die uitkering is wel belast.

Hoe verwerken in de administratie?

De TOGS en TVL toeslagen zijn beide onbelast en behoren niet tot uw winst. Deze twee toeslagen boekt u in rubriek 9: bijzondere baten. U kunt hiervoor een nieuw grootboeknummer aanmaken met de naam TOGS en TVL.

De NOW daarentegen is wel belast. De NOW is bedoeld om uw personeelskosten te verlagen tijdens de coronacrisis. U boekt de maatregel negatief op uw personeelskosten, hierdoor worden de personeelskosten verlaagd.

Toeslagen: TOZO

De TOZO uitkering is bedoelt ter aanvulling van uw privéinkomen. Wordt dit toch op uw zakelijke rekening gestort. Boek het bedrag dan op kapitaalstorting (privé).

Verruiming vrije ruimte

Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loon tot en met €400.000. De vrije ruimte wordt nu verhoogd van 1,7% naar 3%. Hierdoor kunt u uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoetkomen.

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald.

Onbelaste vergoeding mondkapjes

Vanaf 1 juni moet iedereen in het openbaar vervoer (bus, tram en trein) een mondkapje dragen.

U mag de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden of verstrekken aan uw werknemers (gerichte vrijstelling). Deze kosten horen tot de werkelijke kosten van het openbaar vervoer, omdat werknemers niet zonder mondkapje met het openbaar vervoer mogen reizen.

VPB: verliesverrekening met fiscale coronareserve

In uw aangifte vennootschapsbelasting mag u het verlies over een jaar verrekenen met de winst van het vorige jaar (carry back). Een verlies over 2021 kunt u dus verrekenen met de winst over 2020. Maar dat kan pas nadat u aangifte hebt gedaan over 2021. Ook moet u al een definitieve aanslag over 2020 hebben ontvangen. Er kan dus veel tijd overheen gaan voordat u het verlies echt kunt verrekenen. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen.

Regeling: BIK & AWf

In de vorige editie is geschreven dat de Baangerelateerde investeringkorting (BIK) vanaf 1 oktober 2020 tot 31 december 2022 zal worden ingevoerd. Eerder dit jaar (2021) werd bekend dat het kabinet de BIK met terugwerkende kracht ingetrokken wordt vanwege grote onzekerheid of de BIK ongeoorloofde staatsteun is op basis van Europees recht.

Het budget dat gereserveerd is voor BIK zal worden ingezet voor een tijdelijke verlaging van de werkgeverspremies AWf. Verlaging van de loonkosten zal bijdragen aan het aantal banen. Ook houden ondernemers hierdoor meer geld over om te investeren De verlaging van de AWf premie gaat in per 1 augustus 2021, en per 16 augustus 2021 voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen.

De verlaagde premies voor de AWf zien er als volgt uit:

 1. Van 2,70% naar 0,34% voor vaste arbeidscontracten;
 2. Van 7,70% naar 5,34% voor flexibele arbeidscontracten.

Versoepeling urencriterium

Door de huidige coronacrisis kunt u niet misschien niet aan het urencriterium voldoen. Hierdoor zou u geen gebruik kunnen maken van de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve.

Om dit risico te beperken, geldt er een goedkeuring voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. U mag er in die periode van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed (613 uur). Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan. Bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting van uitgaan dat u in die periode ten minste 16 uur per week aan uw onderneming hebt besteed.

Uitstel van betaling

Per 1 oktober 2021 eindigt bijzonder uitstel van betaling. Alle ondernemers betalen dus vanaf 1 oktober 2021 weer belasting zoals voor de coronamaatregelen. Let op: het kan zijn dat uw uitstel van betaling eerder afloopt als u deze niet verlengt. Dan begint uw betalingsverplichting eerder dan 1 oktober 2021. De opgebouwde coronaschuld hoeft u pas vanaf 1 oktober 2022 terug te betalen.

Als u uitstel heeft gekregen van betaling van belasting, dan biedt de Belastingdienst u een ruime regeling voor terugbetalen. Deze start vanaf 1 oktober 2022. U kunt vervolgens in maximaal 60 maandelijkse termijnen uw belastingschuld aflossen. Zo heeft u tot uiterlijk 1 oktober 2027 de tijd.


BIJLAGE 1: CHECKLIST IB 2021

Tegenwoordig heeft men voor een aangifte inkomstenbelasting veel verschillende documenten nodig. Door middel van deze checklist kunt u controleren of u alle benodigde documenten heeft verzameld en heeft doorgestuurd naar uw administratie- of accountantskantoor. Het administratie/accountantskantoor ontvangt namelijk graag onderstaande gegevens van u. Indien bepaalde onderdelen van deze checklist niet voor u van toepassing is, dan vragen wij om het betreffende onderdeel door te halen. Hierdoor weet ook uw kantoor dat het betreffende onderdeel niet van toepassing is.

Persoonlijke gegevens

Alhoewel de meeste gegevens waarschijnlijk niet gewijzigd zijn, ontvangt het kantoor deze gegevens graag om de gegevens in hun database te controleren.

 1. Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, sofinummer, telefoonnummer en mailadres
 2. Burgerlijke staat
 3. Naam, geboortedatum, sofinummer partner, datum samenwonen, huwelijk of scheiding
 4. Gegevens thuiswonende minderjarige kinderen: voorletters, geboortedatum, geslacht en BSN nummer

Box 1: inkomen uit (vroegere) arbeid

 1. Jaaropgaven werkgever(s) / uitkeringsinstantie(s) (WW/UWV/AOW)
 2. Opgave overige inkomsten: bijverdiensten (freelancewerkzaamheden) minus uitgaven, alimentatie, overheidsbijdragen eigen woning, uitkeringen i.v.m. invaliditeit, ziekte of ongeval, periodieke studietoelagen, lijfrente-uitkeringen
 3. Openbaarvervoerverklaring/reisverklaring van uw werkgever indien u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk heeft gereisd. Indien u niet het gehele jaar met het openbaar vervoer heeft gereisd, dan ontvangen wij graag de reisperiode dat u wel met het OV heeft gereisd en een bewijs van de vergoeding die u van uw werkgever ontving.

Box 1: inkomen uit eigen woning

 1. De WOZ waarde volgens de WOZ-beschikking van de gemeente per 1 januari 2020 en 2021 (dit zijn namelijk de waarde peildata)
 2. De hypotheekschuld per 31 december 2020. Dit vind u op de jaaropgave van uw bank
 3. Betaalde hypotheekrente 2021. Dit vind u op de jaaropgave van uw bank
 4. Bij afsluiten of oversluiten eigen woning: rekening notaris en taxatiekosten makelaar

Box 1: persoonlijke aftrekposten

 1. Een bewijs (bankafschrift) van de betaalde alimentatie aan ex-echtgenoot
 2. Opgaaf betaalde lijfrentepremie in 2021
 3. Een bewijs van de betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige
 4. Uitgaven voor ziekte en invaliditeit: voorgeschreven medicijnen, uitgaven voor hulpmiddelen, uitgaven voor woningaanpassingen, uitgaven voor overige aanpassingen, uitgaven voor vervoer i.v.m. zieke of invalide, dieetkosten op medisch voorschrift, extra uitgaven voor kleding en beddengoed, uitgaven voor extra kosten gezinshulp, genees- en heelkundige hulp, reiskosten regelmatig ziekenbezoek, rekening houden met vergoedingen zorgverzekering
 5. Uitgaven weekendbezoek van een ernstig gehandicapt kind inclusief eventuele vergoedingen
 6. Studiekosten minus eventuele vergoedingen voor (toekomstig) beroep of werk. Let op: deze kosten moeten hoger zijn dan de grens van € 500,-.
 7. Een specificatie van de giften aan liefdadigheidsinstellingen

Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang

 1. De jaarrekening 2021 van de onderneming waar u een aanmerkelijk belang in heeft
 2. Een bewijs van de ontvangen dividenduitkeringen van de onderneming

Indien u de aandelen van de betreffende onderneming hebt vervreemd, vragen wij aan u om contact met ons op te nemen.

Box 3: inkomen uit sparen en beleggen

De gegevens van onderstaande onderdelen per 1 januari en 31 december 2021:

 1. Financieel jaaroverzicht(en) van bank-, giro- en spaartegoeden
 2. Financieel jaaroverzicht(en) van uw effectenportefeuille: aandelen, obligaties e.d.
 3. Contant geld en vorderingen
 4. De waarde van uw tweede woning
 5. De waarde van uw overige onroerende zaken/overige bezittingen
 6. Financieel jaaroverzicht(en) van uw consumptieve leningen en overige schulden

Overige:

 1. Voorlopige aanslagen 2021
 2. Voorlopige aanslagen 2022
 3. Beschikkingen Zorgtoeslag / Huurtoeslag / Kindgebonden Budget /Tegemoetkoming Kinderopvang 2021
 4. De ingehouden dividendbelasting op dividenduitkeringen gedurende 2020. Dit staat vaak op het financieel jaaroverzicht van uw effectenportefeuille

Toeslagen

Wij kunnen u tevens van dienst zijn met het aanvragen van toeslagen die door de belastingdienst worden uitgekeerd. Wij kunnen dit doen voor zowel 2020 als 2021. Mocht u daar interesse in hebben dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven. We zijn wel genoodzaakt om hier dan kosten voor te rekenen. In dat geval ontvangen we graag:

Kinderopvangtoeslag

Per kind de volgende gegevens:

 1. Voorletters
 2. Soort opvang: naschools, buitenschools, anderszins
 3. Soort: gastouder of kindcentrum
 4. Naam en adresgegevens kinderopvang + LKR-nummer
 5. Aantal uren per week
 6. Aantal dagen per week
 7. Periode
 8. Uurtarief
 9. Kosten

Huurtoeslag

 1. Zelfstandige woning
 2. Kale huurbedrag
 3. Energiekosten
 4. Huismeesterkosten

 


BIJLAGE 2: CHECKLIST VOORBEREIDEN JAARREKENING 2020

Door middel van een voorbereid dossier helpt u de accountant/het administratiekantoor met het samenstellen van de jaarrekening. Hierdoor hoeft de accountant/het administratiekantoor minder tijd te besteden aan uw administratie, en dit ziet u terug in de factuur van het betreffende kantoor. Door middel van deze checklist kunt u controleren of u alle benodigde documenten heeft verzameld en heeft doorgestuurd naar uw administratie- of accountantskantoor.

Indien bepaalde onderdelen van deze checklist niet voor u van toepassing is, dan vragen wij om het betreffende onderdeel door te halen. Hierdoor weet ook uw kantoor dat het betreffende onderdeel niet van toepassing is.

Punt Benodigde actie/gegeven Voldaan? (Ja/Nee/N.V.T.)
1. Maak een kopie van nieuwe investeringen in 2021 en stuur deze naar uw administratie/ accountantskantoor
2. Controleer of de investeringen van 2020 zijn opgenomen in de activalijst. Neem deze activalijst door met uw accountant/administrateur, zodat hij over een juist en actueel overzicht beschikt
3. Maak een opgaaf van de waarde van de voorraad en/of het onderhanden werk per balansdatum, rekening houdend met eventuele incourantheid. Bij de op te stellen voorraad specificatie moet u ook de waarderingsgrondslag vermelden (bijvoorbeeld inkoopwaarde exclusief omzetbelasting)
4. Probeer vraagposten zover mogelijk op te lossen. Indien u niet alles opgelost krijgt; licht de posten op de grootboekrekening zoveel mogelijk toe.
5. Maak een toelichting van het grootboek kruisposten, indien het saldo van deze rekening niet op nihil loopt aan het eind van het jaar
6. Stuur kopieën van rekening-courant en leningsovereenkomsten van het bedrijf. Vermeld tevens de betaalde of ontvangen rente
7. Print de opgeschoonde openstaande postenlijst m.b.t. debiteuren uit en controleer het totaalsaldo met het saldo van de grootboekrekening debiteuren
8. Verwacht u dat sommige facturen niet betaald zullen worden? Geef dit aan bij uw administratie/accountantskantoor
9. Maak voor het administratie/accountantskantoor een overzicht van de opgenomen nog te ontvangen/vooruitbetaalde kosten
10. Stuur kopieën van de bankafschriften waar de saldo’s per 31 december op staan. Daarnaast dient u ook de afschriften waar de ontvangen/betaalde rente op staat te sturen naar uw administratie/accountantskantoor
11. Print de opgeschoonde openstaande postenlijst m.b.t. crediteuren uit en controleer het totaalsaldo met het saldo van de grootboekrekening crediteuren
12. Maak voor het administratie/accountantskantoor een overzicht van de opgenomen nog te betalen kosten en overige schulden
13. Stuur kopieën van de aangiftes omzetbelasting die u dit jaar heeft gedaan naar het administratie/accountantskantoor
14. Maak een aansluiting tussen de omzet en de omzetbelasting.
15. Stuur kopieën van de ontvangen aanslagen vennootschapsbelasting naar het administratie/accountantskantoor
16. Heeft uw bedrijf dividendbelasting betaald? Stuur het betalingsbewijs naar uw administratie/accountantskantoor. Betaalde dividendbelasting kan worden verrekend met de te betalen belasting
17. Maak een kopie van de loonjournaalposten en vraag een totaal loonjournaalpost op bij het loonbureau
18. Verklaar het saldo van de grootboekrekening loonheffing/ nettolonen. Maak tevens een kopie van de aangifte loonheffing december.
19. Vraag of er een export mogelijk is naar een auditfile vanuit uw boekhoudpakket
20. Indien uw administratie/accountantskantoor ook nog facturen moet boeken: lever een bankbestand aan of zorg voor een automatische bankkoppeling. Plak eventuele losse bonnetjes op en geef aan indien ze gedeeltelijk privé betaald zijn
21. Hebben er na 31 december nog belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden? Geef dit door aan uw administratie/accountantskantoor
22. Indien er in 2021 wijzigingen zijn geweest in de samenstelling van de directie en/of aandeelhouders, geeft u dit ook door aan uw administratie/accountantskantoor

 

Dit E-book wordt u aangeboden door:

TvdW Academy Twan van de Wiel Academy Waalwjk

DISCLAIMER

Aan dit E-book kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuistheden, (druk)fouten of onvolledigheden. Aanvullingen zijn welkom via info@twanvandewiel.nl. Dit E-book mag alleen in de oorspronkelijke versie verspreid worden. Het is niet toegestaan om, zonder toestemming, teksten te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

 

Blog
TvdW Netwerkbijeenkomst: een groot succes!

Precies één week geleden vond de allereerste TvdW netwerkbijeenkomst plaats. Tijdens deze avond stond de toekomst van de ondernemer centraal. Zes uiteenlopende partijen hebben presentaties gegeven over nuttige weetjes en diensten voor ondernemers. Met bijna 50 deelnemers kunnen we spreken van een geslaagde eerste editie, en een nieuwe TvdW traditie is geboren!   We willen<lees meer>
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord