• Overzicht wetsvoorstellen inclusief maatregelen in pakket Belastingplan 2022
Belastingplan 2022
Vooruitblik

Het pakket Belastingplan zal naar verwachting bestaan uit zes wetsvoorstellen:

1. Wetsvoorstel Belastingplan 2022
2. Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022
3. Wetsvoorstel Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen
4. Wetsvoorstel Verlaging verhuurderheffing
5. Wetsvoorstel Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen
6. Wetsvoorstel Wet versterken grondslag cameratoezicht en gegevensverwerking Douane

Naast het pakket Belastingplan 2022 worden naar verwachting de volgende fiscale wetsvoorstellen ingediend:

1. Wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (zomer 2021)
2. Wetsvoorstel implementatie richtlijnen accijns 2022 (september 2021)
3. Wetvoorstel kwalificatie buitenlandse rechtsvormen (winter 2021/2022)

In onderstaande tabel wordt per wetsvoorstel aangegeven welke maatregelen daarin zitten. Daarbij geldt uiteraard dat nog aan de wetgeving gewerkt wordt en er nog wijzigingen kunnen optreden.

Wetsvoorstel Belastingplan 2022

 • Vrijstelling voor Subsidie vaste lasten en Subsidie financiering vaste lasten startende MKBondernemingen
 • Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling i.v.m. de steunpakketten vanwege COVID-19
 • Introductie gerichte vrijstelling loonbelasting voor vergoeding voor thuiswerkkosten
 • Fiscaal aantrekkelijker maken om aandelenoptierechten als loon te verstrekken t.b.v. het stimuleren van innovatie
 • Temporele beperking verrekening voorheffingen met de vennootschapsbelasting (Sofina)
 • Aanscherpen CO2- schijfgrenzen en tarieven bpm voor de jaren 2022 – 2025 i.v.m. autonome vergroening
 • Uitbreiding overgangsrecht postcoderoosregeling
 • Voorkoming van mogelijk dubbele belastingheffing energieopslag
 • Wijziging met betrekking tot bijzondere situatie toekenning IACK bij buitenlandse belastingplichtigen
 • Introductie van recht op huurtoeslag bij overschrijding van maximum huurgrens mits vóór deze overschrijding t.a.v. de woning op enig moment recht op huurtoeslag bestond

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022

 • Wijzigingen eigenwoningregeling op het terrein van gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning door fiscale partners alsmede op het terrein van overlijden van een van de partners
 • Verduidelijken precieze berekenwijze achterliggende parameters voor box 3 (geen materiële wijziging)
 • Herstel technische omissies van de Wet aanpassing box 3
 • Vereenvoudigen aanvraagsystematiek WBSO en verduidelijken wetgeving op te voeren kosten
  en uitgaven S&O bij mededeling
 • Voorkomen samenloop vrijstelling voor aardgas dat wordt gebruikt als additief en vulstof en nihiltarief voor gas dat op de eigen installatie is ontstaan
 • Aanpassing voorwaarden verlaagd energiebelastingtarief voor walstroom
 • Verduidelijking dat de bpm is bedoeld voor motorrijtuigen die van de weg gebruik maken
 • Introductie rekening houden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen vóór verkrijging, maar nadat de koop niet meer ontbonden kan worden bij het hoofdverblijfcriterium in de overdrachtsbelasting
 • Herformuleren antimisbruikbepaling woningwaardegrens startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting
 • Schrappen van het woord onmiddellijk in artikel 15-1-p van de WBR (technische wijziging)
 • Schrappen van de verwijzing naar Wet educatie en onderwijs in artikel 15-1-k (technische wijziging)
 • Vereenvoudiging éénloketsysteem in de btw-wetgeving voor e-commerce
 • Introductie wettelijke grondslag verplichting maandelijkse gegevensuitlevering van kinderopvangorganisaties aan Toeslagen

Wetsvoorstel Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen

 • Specifieke regeling

Wetsvoorstel verlaging verhuurderheffing

 • Specifieke regeling

Wetsvoorstel Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen

 • Codificatie van goedkeurend beleid met betrekking tot het uitbreiden van de compensatieregeling kinderopvangtoeslag met situaties waarin het stelsel van de
  kinderopvangtoeslag te hard uitpakte
 • Codificatie van goedkeurend beleid m.b.t. een tegemoetkoming van de werkelijke schade bij gedupeerden kinderopvangtoeslag bij onterechte kwalificatie opzet of grove schuld
 • Codificatie van goedkeurend beleid met betrekking tot een OGS-tegemoetkoming voor gedupeerden kinderopvangtoeslag bij wie een verzoek om minnelijke schuldsanering geweigerd is vanwege een onterechte kwalificatie OGS
 • Codificatie van goedkeurend beleid met betrekking tot een noodvoorziening voor gedupeerden in de toeslagen die in een acute financiële noodsituatie verkeren
 • Codificatie van goedkeurend beleid met betrekking tot het kwijtschelden van toeslagschulden van ouders die recht hebben op het forfaitaire bedrag van € 30.000 en van hun ‘huidige’ partner
 • Codificatie van goedkeurend beleid met betrekking tot een forfaitaire tegemoetkoming van € 30.000 voor gedupeerde ouders bij de kinderopvangtoeslag
 • Codificatie goedkeurend beleid met betrekking tot de compensatie voor afgeloste publieke schulden i.v.m. Toeslagenaffaire
 • Codificatie goedkeurend beleid kwijtschelding belastingschulden i.v.m. Toeslagenaffaire
 • Introductie wettelijke grondslag voor kwijtschelden andere publieke schulden
 • Codificatie van goedkeurend beleid met betrekking tot compensatie openstaande schulden ouders in wettelijk of minnelijk schuldentraject
 • In bepaalde gevallen verlengen termijn voor aanvraag compensatie/tegemoetkoming hogere werkelijke schade

Wet versterken grondslag cameratoezicht en gegevensverwerking Douane

 • Introductie specifieke wettelijke grondslag voor gebruik van zowel eigen camera’s als die van derden door de Douane
 • Wetgeving om de Algemene douanewet op de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden aan te laten sluiten
 • Introductie wettelijke grondslag voor het uitwisselen van informatie tussen de Douane, Kmar en Politie i.h.k.v. M.I.T.
Bron: Overheid.nl
Terug naar overzicht
Cookies
Wij maken gebruik van cookies zoals omschreven in ons Privacy document. Klik op onderstaande button als u hiermee akkoord gaat. Of klik hier om deze melding te verbergen
Akkoord